KATILIM ŞARTLARI

Katılım Şartları

 • Lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olmak.
 • 5 temanın her birisine aynı okuldan 2 şer öğrenci olmak üzere web sitesi üzerinden kayıt yapmak.
 • Çalıştaya ancak okulları tarafından belirlenen ve bildirilen öğrenciler katılabilir.
 • Çalıştaya katılacak öğrenciler hangi tema hakkında çalışmaya katılacakları organizasyon ekibi tarafından belirlenecek ve öğrencilere çalıştay öncesinde mail yoluyla bildirilecektir. Organizasyon ekibi, gerekli görürse çalıştaya başlamadan hemen önce çalışma gruplarında değişikliğe gidecektir
 • Aynı okuldan en az iki öğrenci aynı tema üzerinde çalışabilir.
 • Söz konusu çalıştaya katılan her öğrenci sadece kendi şahıslarını temsilen ve yine kendi görüşlerini aktarmak üzere çalıştaya katılırlar.
 • Organizasyon ekibi, çalıştayda beyan edilen fikirlerden ve kabul edilen sonuç bildirgesine konulmuş hükümlerden hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Çalışma masasındaki görevli moderatörün, gidişatın sıhhatini sağlamak üzere teşvik edici şahsi görüşlerini beyan etme hakkı saklıdır.
 • Katılımcılar toplantı usul ve esaslarına uyarlar. Aykırılık durumunda organizasyon ekibi yaptırım yetkisini haizdir.
 • Her oturum başında moderatör tarafından yoklama alınır ve bizzat katılımcı tarafından yoklamaya katılım sağlanabilir. Mazeret olmaksızın ve moderatörden izin alınmadan bir oturuma dahi katılmayanlar, sertifika alma hakkını kaybederler.
 • Çalıştay başlamadan moderatörler, organizasyon ekibi üyeleri, katılımcılar ve salona girmesine organizasyon ekibince izin verilen diğer kişiler hazır bulunur.
 • Listede adı önceden usulünce yazılmış bulunan katılımcıların beşte dördünün hazır
 • sorular üzerinden gündem belirlenir ve moderatör gözetiminde çalışmalar başlar.

 • Oturum başında belirlenen konuyla ilgili olmak kaydıyla, tüm katılımcılar ellerini kaldırmak suretiyle fikirlerini özgürce beyan ederler. Söz verme yetkisi, adil bir şekilde kullanılması şartıyla, moderatöre aittir.
 • Sonuç bildirgesi taslağı raportörlerce hazırlanır. Bu beyanlar moderatör tarafından oylatılır ve hazır katılımcıların salt çoğunluğunun kabul oyuyla bildirgeye konulur. İtiraz durumunda ve katılımcıların oy çoğunluğu doğrultusunda düzeltme değişiklikler yapılabilir.
 • Katılımcılar içerik ve usulle ilgili itirazlarını organizasyon ekibine bildirebilirler.
 • Çalıştay unsurlarının her türlü teknik ihtiyacı organizasyon görevlilerince sağlanır.
 • Her komitenin çalışma programı, süre olarak diğerleriyle aynı olacak, herkes beraber toplantılara başlayıp beraber ara verecektir. Oturum süreleri, organizasyon ekibi tarafından hazırlanmış çalışma programında belirtilmektedir.